Menu witryny
Banery

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.


Możliwie krótka historia 63-letniego II LO w Świdnicy...

Możliwie krótka historia 63-letniego II LO w Świdnicy oraz dzieje budynku „z duszą” przy ul. Równej 11, który ma już 110 lat…

12 października 1903 r. nowo postawiony budynek na byłym Forcie Wodnym pomiędzy ulicami Wodną i Równą w Świdnicy został oficjalnie oddany we władanie niemieckiej Ewangelickiej Szkole dla Dziewcząt, która w 1936 r. została podzielona na dwa oddziały: Pestalozzischule I (dziewczęta) i Pestalozzischule II (chłopcy). Zajęcia szkolne w obu oddziałach prowadzono do 1945 r. Prawdopodobnie już w lutym tegoż roku, po ewakuacji mieszkańców miasta, w budynku szkolnym przy ul. Równej 11 utworzono szpital wojskowy.

W maju 1945 roku z polecenia Pełnomocnika Rządu przybył do Świdnicy absolwent filologii germańskiej we Lwowie, nauczyciel języka niemieckiego i kompozytor - Mieczysław Kozar-Słobódzki, który miał zorganizować polskie szkolnictwo średnie w mieście i w tym celu otrzymał budynek dawnego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Równej 11. W ten sposób zostało otwarte Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się już 3 września 1945 roku w sali kina "Gdynia". Niestety, dyrektor Kozar-Słobódzki został rok później odwołany ze swojego stanowiska. Powodem była jego legionowa przeszłość (po wojnie otrzymał Krzyż Walecznych i Krzyż Virtuti Militari).Wraz z nim szkołę opuścili pierwsi maturzyści. Z początkiem lat pięćdziesiątych władze administracyjne dążyły do zamknięcia liceum. Za oficjalną przyczynę podawano potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego, dlatego też szkoła musiała opuścić swój dotychczasowy budynek.

W roku szkolnym 1949/50 ówczesne władze oświatowe, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wydały decyzję dotyczącą utworzenia w Świdnicy drugiej szkoły kształcącej na poziomie średnim, która nosiła miano „Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD”. Miała ona charakter szkoły świeckiej i działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła ta miała pierwszą swoją siedzibę przy al. Wojska Polskiego, a następnie przy ul. Folwarcznej 2. W roku szkolnym 1950/51 w szkole było 12 oddziałów szkoły podstawowej i jedna klasa licealna, w której uczyło 8 nauczycieli z dyrektorem szkoły - Pawłem Kulczakiem (chemikiem) na czele. Wychowawczynią pierwszej klasy licealnej została polonistka Janina Tołłoczko. Od 1951 r. szkoła ta zaczęła funkcjonować już w budynku przy ul. Równej 11, a rok później pierwsi absolwenci opuścili szkolne mury (16 dziewcząt i 3 chłopców). W roku szkolnym 1953/54 powstały w szkole pierwsze dobrze wyposażone pracownie: fizyczna i chemiczna.

Od 1 września 1955 r. zmieniono nazwę szkoły na „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące TPD”. W następnym roku była to już „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące”. Od początku swojej działalności szkoła słynęła z zamiłowania do turystyki, z organizowania pieszych wędrówek po Dolnym Śląsku, całej Polsce, a w roku 1960 szkolny obóz wędrowny dotarł do Czechosłowacji. Przyszły też pierwsze sukcesy naukowe. W 1958 r. szkoła zdobyła III miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim we Wrocławiu, a w roku 1960 wyłoniono wśród uczniów pierwszego laureata Olimpiady Naukowej ”Disce Puer”.

W maju 1966 r. miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia gen. Al. Zawadzkiego. Odtąd funkcjonowała nazwa ”II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”. Wśród czynników, które zadecydowały o wyborze tego patrona, był świecki charakter szkoły.

W początkowym okresie działalności liceum dyrektorzy zmieniali się bardzo często. Dopiero od stycznia 1967 r. sytuacja ustabilizowała się, gdy dyrektorem został nauczyciel biologii, miłośnik poezji i kolekcjoner złotych myśli - Zenon Michalczyk (pseud. „Słoneczko”), który pełnił swoją funkcję przez kolejne 24 lata. W tym też roku zaczęto realizować reformę liceum ogólnokształcącego, jako szkoły czteroletniej. Tysięczny absolwent II LO opuścił szkolne mury w czerwcu 1969 r., zaś szkoła stawała się coraz bardziej nowoczesna. W październiku 1972 r. oddano do użytku prawdziwe laboratorium języków obcych, mieliśmy pierwszego laureata olimpiady (biologicznej) oraz dwójkę finalistów (biologia i jęz. rosyjski). Od 1973 r. wprowadzono klasy sprofilowane. W tymże roku szkoła zaczęła odnosić znaczące sukcesy w województwie (chór szkolny, konkursy i małe olimpiady matematyczne) i w kraju (dwójka finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursy piosenki), aktywnie działały kółka: dramatyczne (Koło Przyjaciół Teatru), turystyczne (obóz w NRD), historyczne, Koło Przyjaciół Teatru (wyjazdy do teatrów) i Koło Przyjaciół Książki (interesujące spotkania ze znanymi pisarzami). Przy chórze II LO powstał zespół kameralny. Rozpoczęto znaczącą współpracę z Teatrem Polskim („Klub 1212”) i Filharmonią we Wrocławiu (comiesięczne koncerty umuzykalniające), otwarto Izbę Pamięci Narodowej (laureatka ogólnopolskiego konkursu). W szkole wystawiano sztuki teatralne („Pigmalion” George'a Bernarda Shawa w języku angielskim, „Kartoteka” Tadeusza Różewicza). Zaczęto organizować słynne zimowiska teatrologiczne (młodzież obejrzała łącznie ok. 20 sztuk teatralnych w różnych miastach Polski), powstał słynny kabaret.

1 września 1977 r. szkoła przybrała nazwę: „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”, gdyż do II Liceum dołączyło Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe. W tymże roku Samorząd Uczniowski wydał pierwszy numer szkolnego pisma „Diariusz Żaków” (ukazuje się do dzisiaj), uczennica II LO zdobyła ogólnopolskie wyróżnienie na najlepszą pracę maturalną, a chór II LO (ok. 120 uczniów) wraz z dyrygentem zastali odznaczeni nagrodami Miasta Świdnicy. W następnym roku gościliśmy delegację Węgrów. W 1979 r. w ogólnopolskim konkursie prac maturalnych wyróżniono już 2 uczennice, powstał słynny „Teatrzyk przy Stolikach, działały konkurencyjne kabarety ”Kornik” i „Deska” oraz szczep harcerski „Czwartacy AL”.

W październiku 1980 r. podczas IV Zjazdu Absolwentów nadano medal Prymusa 24 absolwentom z lat 1955-1977, a liceum obchodziło swoje 30-lecie i zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W miesiąc po zniesieniu stanu wojennego nasz maturzysta odebrał nagrodę w Warszawie za I miejsce w ogólnopolskim Konkursie Uczniowskim Prac z Matematyki zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. W listopadzie tegoż roku grupa teatralna „Sigma” pod kierunkiem absolwenta II LO (aktora teatru „Rozmaitości”) wystawiła komedię muzyczną („Niezwykła przygoda”) w ŚOK-u, a w latach następnych trzy kolejne sztuki („Na pełnym morzu”, „Karol” i „Clowni”), wystawiono jasełka „Dolnośląskie Herody”. Kolejny raz zajęliśmy I miejsce w Małej Olimpiadzie Matematycznej, a szkolna Izba Pamięci Narodowej uzyskała miano laureata konkursu ogólnopolskiego. Miały miejsce także kolejne sukcesy teatralne, kabaretowe, a szkoła gościła nauczycieli z ZSRR, NRD i Czechosłowacji. W pamiętnym roku 1989 wzięliśmy udział w Mszy Pojednania w Krzyżowej, a w szkole otwarto pierwszą nowoczesną pracownię komputerową z 10 komputerami typu „Junior”.

Decyzją Rady Pedagogicznej w lutym 1990 r. zniesiono patrona szkoły i odtąd nazywaliśmy się „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy”. Wróciła do szkół nauka religii, odbył się I Festiwal Piosenki Świątecznej (dotrwał do XX wydania), a szkoła zatrudniła własną księgową.

1 stycznia po „Słoneczku” nadciągnął „Zefir” - czyli nowy dyrektor szkoły (były zastępca dyr. Z. Michalczyka) - Bogusław Wojskowicz (nauczyciel wychowania fizycznego), który przepracował w „Drugim” przeszło 36 lat, a przez 20 lat i 8 miesięcy był kolejnym dyrektorem. Oprócz nieustannej i wszechstronnej modernizacji budynku szkolnego dyr. B. Wojskowicz dbał o poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły. Powstała druga pracownia komputerowa, naukę rozpoczęła największa w historii ilość klas (28), a liceum przeszło na samodzielny rozrachunek. Szkoła uczestniczyła w kilku programach (autorski program nauczania jęz. niem. „Trident”, „Elementarz”, „Program Wspierania Uzdolnień” itp.), powstał Klub Inteligencji Europejskiej, przeprowadzono I Ogólnoszkolne Dyktando, kontynuowano szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym i krajowym. W roku dwutysięcznym wzięliśmy m.in. udział w pierwszych świdnickich Targach Szkół, w prareferendum w sprawie integracji z Unią Europejską, w ogólnopolskiej konferencji ”Młodzi wobec wyzwań polityki prorodzinnej”, a w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie odebraliśmy wyróżnienie w konkursie dla młodych dziennikarzy. Zorganizowano też w szkole I Tydzień Kultury Słowa przy współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. W 2003 r. w zwycięskiej drużynie I Świdnickiej Cyberolimpiady znalazło się dwoje uczniów z naszego liceum (już tylko 3-letniego), odbyły się I Mistrzostwa ZSO w Sportach Zimowych, a w czerwcu głosowaliśmy w ogólnonarodowym referendum w sprawie przyjęcia Traktatu akcesyjnego do UE. Od 2004 r. przeprowadzane były w szkole systematycznie niepowtarzalne „British&American Days”, biblioteka szkolna obchodziła uroczyście swoje święto, a młodzież z sukcesami uczestniczyła w wielu olimpiadach przedmiotowych, turniejach, zawodach i konkursach na wszystkich szczeblach.

W roku 2005 po raz pierwszy nasi trzecioklasiści tańczyli w I Świdnickim Polonezie na Rynku w Świdnicy, a potem w maju pisali egzamin maturalny wg zasad tzw. nowej matury.

W październiku 2010 r. szkoła uroczyście obchodziła swoje 60-lecie połączone z IX Zjazdem Absolwentów.

W przeciągu tych lat odeszli od nas na zawsze, lub odeszli na emeryturę nauczyciele, którzy przepracowali w szkole wiele lat. Niektórzy z nich postrzegani byli przez młodzież jako nieprzeciętne osobowości, inni jako ”filary szkoły”. Wśród nich bez wątpienia byli i są najstarsi już wiekiem profesorowie: Zenon Michalczyk, Leszek Stefański, Stefania Sarnicka, Irena Kozłowska, Irena Szuba, Karol Grudziński, Jan Zegarłowski, Emilia Pilch, Janina Mickiewicz, Maria Błaszczyk, Stanisław Włodarczyk, Stanisław Badzioch…

Efektem wysokiego poziomu nauczania w naszej szkole było uznanie nie tylko przez władze lokalne, ale też w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” (styczeń 2007 r.) zajęliśmy 11. miejsce, jako pierwsza szkoła w powiecie. Dzisiaj, w sześć lat po tym fakcie, kolejny raz jesteśmy w rankingu pierwszą i jedyną szkołą w powiecie, która została sklasyfikowana wśród najlepszych dwudziestu szkół Dolnego Śląska. Również - jako jedyni z powiatu świdnickiego - znaleźliśmy się wśród 500 najlepszych ponadgimnazjalnych szkół naszego kraju.

Dzięki jakości nauczania (dzisiaj liceum dobija do setki uczniów, którzy zostali finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych; w roku szkolnym 2011/2012 dwóch absolwentów uzyskało najlepsze wyniki maturalne w powiecie), atmosferze tutaj panującej, dzięki niepowtarzalnemu charakterowi szkoły, która jest kuźnią indywidualności i talentów, nasze liceum na stałe wrosło już w środowisko społeczno-kulturalne Świdnicy i okolic. Wiele świdnickich rodzin łączą nierozerwalne więzy z II LO, które stało się Szkołą Pokoleń i żadne zawirowania historii, żadne zakusy decydentów nie są już w stanie tego obrazu zamazać, ani zniweczyć…

Od 1 września 2011 r. dba o szkołę kolejny dyrektor - Jacek Iwancz (pseud. „Iwo”), tolerancyjny i otwarty na świat wychowawca młodzieży, który zna liceum doskonale, in's and out's, gdyż ukończył II LO i jest jednym spośród jego 7642 absolwentów, nauczyciel chemii w II LO i były wicedyrektor. Kontynuuje on nie tylko tradycje szkoły i system zarządzania wypracowany przez poprzednich szefów placówki, ale stara się by liceum było znaną i bardzo dobrze notowaną szkołą nie tylko w środowisku lokalnym, ale także w całym kraju i w Europie. To entuzjasta współpracy z zagranicą, od wielu lat koordynator unijnego programu Sokrates Comenius w Świdnicy. Dzięki dyrekcji i nauczycieli języków obcych nasza szkoła już od 2004 r. prowadzi systematyczną, zorganizowaną wymianę grup młodzieży. Zaprzyjaźniliśmy się już z Niemcami, Anglikami, Czechami, Hiszpanami, Grekami i Włochami, a wzajemna wymiana doświadczeń pedagogicznych jest źródłem nowych pomysłów do pracy z uczniami. Pod kierownictwem dyr. Jacka Iwancza, jego zastępczyń (także absolwentek II LO): p. Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej i p. Beaty Dratwy szkoła wytycza nowe kierunki współpracy z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami oraz wieloma instytucjami, nie tylko lokalnymi. Od lat jesteśmy w stałym i niezwykle intensywnym kontakcie z uczelniami wrocławskimi, gdzie młodzież uczestniczy w wykładach, laboratoriach, warsztatach i pokazach.

Cieszy nas każda dobra ocena szkoły, zwłaszcza, że jej sukcesy upatrujemy w możliwościach i ambicjach młodzieży oraz nauczycieli profesjonalistów w każdym calu (obecnie 42 osoby, w tym 20 absolwentów II LO), oddanych młodzieży wychowawców. Nasz dotychczasowy, sprawdzony model szkoły jest kontynuowany, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu metod pracy i dostosowywaniu ich do nowych potrzeb i możliwości naszych podopiecznych, którym staramy się ze wszech miar umożliwić realizację ich życiowych zamierzeń.

Obecnych sukcesów licealistów nie sposób tutaj wyliczyć. Jest ich takie mnóstwo i to prawie w każdej dziedzinie. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową naszej szkoły: www.lo2.swidnica.pl oraz na jubileuszowy X Zjazd Absolwentów, który odbędzie się zapewne w październiku 2015 r. Czekamy na Was i do zobaczenia!

Maria Szymańska, 1 marca 2013 r.

BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ O II LO

  1. Album Jubileuszowy. 50 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. VII Zjazd Absolwentów. Red. Anna Bielawska [i in.] Świdnica 2000
  2. Grudziński Tomasz: Z dziejów Ewangelickiej Szkoły dla Dziewcząt w Świdnicy. Przedwojenna historia gmachu II LO. Świdnica 2006
  3. Kardynał Justyna: Dzieje II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy w latach 1949-1990. [Praca magisterska napisana pod kier. dr. Romana Stępnia]. Wrocław 1993
  4. Michalczyk Zenon: Warunki pracy szkoły i jej efekty na przykładzie II LO im. gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy. [Praca podyplomowa]. Świdnica 1974
  5. Nasz Ogólniak. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. Red. Anna Bielawska, Aleksandra Królak-Wąsowicz. Świdnica [2005]
  6. Ogród Rozmaitości Jubileuszowych. Wydawnictwo z okazji 50-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy i VII Zjazdu Absolwentów. Oprac. Ewa Dryhusz. [Świdnica 2000]
  7. Równa 11 równa się II LO w Świdnicy. 60 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy. IX Zjazd Absolwentów. Pod red. Marii Szymańskiej. Świdnica 2010
  8. Szuba Irena: II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy w latach 1950-1980. „Rocznik Świdnicki” 1981 s.65-92
  9. XXXV – lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy. Koło Absolwentów przy II LO. Świdnica 1985
  10. Żurad Bogumiła: Monografia II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy.[Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr Marii Chamcówny]. Wrocław 1984

1.
04.jpg
2.
05.jpg
3.
06.jpg
4.
07.jpg
5.
08.jpg
6.
09.jpg
7.
10.jpg
8.
101.jpg
9.
102.jpg
10.
103.jpg
11.
104.jpg
12.
105.jpg
13.
106.jpg
14.
107.jpg
15.
108.jpg
16.
109.jpg
17.
11.jpg
18.
110.jpg
19.
111.jpg
20.
112.jpg
21.
113.jpg
22.
114.jpg
23.
115.jpg
24.
116.jpg
25.
12.jpg
26.
120.jpg
27.
121.jpg
28.
122.jpg
29.
123.jpg
30.
124.jpg
31.
125.jpg
32.
126.jpg
33.
127.jpg
34.
128.jpg
35.
129.jpg
36.
13.jpg
37.
130.jpg
38.
131.jpg
39.
132.jpg
40.
134.jpg
41.
135.jpg
42.
136.jpg
43.
137.jpg
44.
138.jpg
45.
139.jpg
46.
14.jpg
47.
141.jpg
48.
142.jpg
49.
144.jpg
50.
145.jpg
51.
146.jpg
52.
147.jpg
53.
148.jpg
54.
149.jpg
55.
15.jpg
56.
150.jpg
57.
151.jpg
58.
152.jpg
59.
153.jpg
60.
154.jpg
61.
155.jpg
62.
156.jpg
63.
157.jpg
64.
158.jpg
65.
159.jpg
66.
16.jpg
67.
160.jpg
68.
161.jpg
69.
162.jpg
70.
163.jpg
71.
164.jpg
72.
165.jpg
73.
166.jpg
74.
167.jpg
75.
168.jpg
76.
169.jpg
77.
17.jpg
78.
170.jpg
79.
172.jpg
80.
173.jpg
81.
174.jpg
82.
175.jpg
83.
176.jpg
84.
177.jpg
85.
178.jpg
86.
179.jpg
87.
18.jpg
88.
180.jpg
89.
181.jpg
90.
182.jpg
91.
183.jpg
92.
184.jpg
93.
185.jpg
94.
186.jpg
95.
187.jpg
96.
188.jpg
97.
189.jpg
98.
19.jpg
99.
190.jpg
100.
191.jpg
101.
192.jpg
102.
193.jpg
103.
194.jpg
104.
195.jpg
105.
196.jpg
106.
197.jpg
107.
198.jpg
108.
199.jpg
109.
20.jpg
110.
200.jpg
111.
201.jpg
112.
202.jpg
113.
203.jpg
114.
204.jpg
115.
205.jpg
116.
206.jpg
117.
207.jpg
118.
208.jpg
119.
209.jpg
120.
21.jpg
121.
210.jpg
122.
211.jpg
123.
212.jpg
124.
213.jpg
125.
214.jpg
126.
215.jpg
127.
216.jpg
128.
217.jpg
129.
218.jpg
130.
219.jpg
131.
220.jpg
132.
221.jpg
133.
222.jpg
134.
223.jpg
135.
224.jpg
136.
225.jpg
137.
226.jpg
138.
227.jpg
139.
228.jpg
140.
23.jpg
141.
230.jpg
142.
231.jpg
143.
232.jpg
144.
233.jpg
145.
234.jpg
146.
236.jpg
147.
237.jpg
148.
238.jpg
149.
239.jpg
150.
24.jpg
151.
240.jpg
152.
241.jpg
153.
244.jpg
154.
245.jpg
155.
246.jpg
156.
247.jpg
157.
248.jpg
158.
25.jpg
159.
250.jpg
160.
251.jpg
161.
252.jpg
162.
253.jpg
163.
254.jpg
164.
255.jpg
165.
257.jpg
166.
258.jpg
167.
259.jpg
168.
260.jpg
169.
261.jpg
170.
262.jpg
171.
263.jpg
172.
264.jpg
173.
265.jpg
174.
266.jpg
175.
267.jpg
176.
268.jpg
177.
269.jpg
178.
27.jpg
179.
270.jpg
180.
271.jpg
181.
272.jpg
182.
273.jpg
183.
274.jpg
184.
275.jpg
185.
276.jpg
186.
277.jpg
187.
278.jpg
188.
279.jpg
189.
28.jpg
190.
280.jpg
191.
281.jpg
192.
282.jpg
193.
283.jpg
194.
284.jpg
195.
285.jpg
196.
286.jpg
197.
287.jpg
198.
288.jpg
199.
289.jpg
200.
290.jpg
201.
291.jpg
202.
292.jpg
203.
293.jpg
204.
294.jpg
205.
295.jpg
206.
296.jpg
207.
297.jpg
208.
298.jpg
209.
299.jpg
210.
30.jpg
211.
300.jpg
212.
301.jpg
213.
303.jpg
214.
304.jpg
215.
305.jpg
216.
307.jpg
217.
308.jpg
218.
309.jpg
219.
31.jpg
220.
310.jpg
221.
311.jpg
222.
312.jpg
223.
313.jpg
224.
314.jpg
225.
315.jpg
226.
316.jpg
227.
317.jpg
228.
318.jpg
229.
32.jpg
230.
320.jpg
231.
321.jpg
232.
322.jpg
233.
323.jpg
234.
324.jpg
235.
325.jpg
236.
326.jpg
237.
327.jpg
238.
328.jpg
239.
329.jpg
240.
33.jpg
241.
330.jpg
242.
331.jpg
243.
332.jpg
244.
333.jpg
245.
334.jpg
246.
335.jpg
247.
336.jpg
248.
337.jpg
249.
338.jpg
250.
339.jpg
251.
340.jpg
252.
341.jpg
253.
342.jpg
254.
343.jpg
255.
344.jpg
256.
345.jpg
257.
346.jpg
258.
347.jpg
259.
348.jpg
260.
349.jpg
261.
35.jpg
262.
350.jpg
263.
351.jpg
264.
36.jpg
265.
37.jpg
266.
38.jpg
267.
39.jpg
268.
40.jpg
269.
42.jpg
270.
44.jpg
271.
45.jpg
272.
46.jpg
273.
47.jpg
274.
48.jpg
275.
49.jpg
276.
50.jpg
277.
51.jpg
278.
52.jpg
279.
53.jpg
280.
54.jpg
281.
55.jpg
282.
56.jpg
283.
57.jpg
284.
58.jpg
285.
59.jpg
286.
60.jpg
287.
61.jpg
288.
62.jpg
289.
63.jpg
290.
64.jpg
291.
65.jpg
292.
66.jpg
293.
67.jpg
294.
68.jpg
295.
69.jpg
296.
71.jpg
297.
72.jpg
298.
73.jpg
299.
74.jpg
300.
75.jpg
301.
76.jpg
302.
77.jpg
303.
78.jpg
304.
79.jpg
305.
80.jpg
306.
81.jpg
307.
82.jpg
308.
83.jpg
309.
84.jpg
310.
85.jpg
311.
86.jpg
312.
87.jpg
313.
88.jpg
314.
89.jpg
315.
90.jpg
316.
91.jpg
317.
92.jpg
318.
93.jpg
319.
94.jpg
320.
95.jpg
321.
96.jpg
322.
97.jpg
323.
98.jpg
324.
99.jpg